Skip to main content

Ochrona Twoich danych osobowych jest dla nas bardzo ważna. W związku z tym przetwarzamy Twoje dane osobowe (w skrócie „dane”) wyłącznie na podstawie regulacji prawnych. W niniejszej polityce prywatności chcemy szczegółowo poinformować Cię o zakresie przetwarzania Twoich danych przez naszą firmę oraz przysługujących Ci roszczeniach i prawach w rozumieniu obowiązującego w Unii Europejskiej rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).

1. Kto jest podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych i z kim mogę się w tej sprawie kontaktować?

Administratorem danych jest FarmFacts GmbH, Rennbahnstr.9, 84347 Pfarrkirchen, e-mail: info@nextfarming.de, tel: 08561 9999 111
Z zewnętrznym inspektorem FarmFacts GmbH ds. ochrony danych można skontaktować się, pisząc na następujący adres e-mail: datenschutzbeauftragter@baywa.de.

2. Jakie dane są przetwarzane i z jakich źródeł pochodzą?

Przetwarzamy dane, które otrzymaliśmy od Ciebie w ramach zainicjowanych oraz istniejących stosunków handlowych. Ponadto przetwarzamy dane, które uzyskaliśmy w sposób legalny od wywiadowni gospodarczych, związków ochrony interesów wierzycieli, z powszechnie dostępnych źródeł (np. rejestru przedsiębiorców, rejestru stowarzyszeń, ksiąg wieczystych, mediów) oraz innych przedsiębiorstw, z którymi pozostajemy w stałych relacjach handlowych. 

Do danych osobowych zaliczają się:
nazwa Twoich reprezentantów prawnych; nazwa firmy; numer wpisu do rejestru handlowego; nr VAT UE; numer identyfikacyjny przedsiębiorstwa; adres; dane kontaktowe (adres e-mail, numer telefonu; numer faks); dane do płatności; podstawowe dane podane w produktach w chmurze lub instalowanych na komputerze; uprawiany areał; przekazane dane pracowników; inne informacje branżowe (np. pola, maszyny, materiał siewny); dane dotyczące korzystania (np. kiedy i z którego modułu korzystano, jak często miało miejsce logowanie); informacje o rodzaju i treści naszych stosunków handlowych; dane wymagane do realizacji umów; dane dotyczące transakcji i pokwitowań; historia klientów i dostawców; dokumenty sporządzone w ramach konsultacji; dane pojazdu przekazane w ramach umowy wynajmu; informacje o Twoim statusie finansowym (np. dane dotyczące zdolności kredytowej); dane reklamowe i dotyczące sprzedaży; dane z dokumentów (np. protokołów konsultacji); dane obrazowe; informacje dotyczące Twojej komunikacji elektronicznej z FarmFacts GmbH (np. adres IP, dane logowania); inne dane, które uzyskaliśmy od Ciebie w ramach naszych stosunków handlowych (np. podczas rozmów z klientami); dane, które wygenerowaliśmy samodzielnie np. na podstawie analiz potrzeb i potencjału klientów. Udokumentowanie Twojej zgody na otrzymywanie np. newsletterów lub zdjęcia, które są robione na wydarzeniach publicznych.

3. W jakim celu i na jakiej podstawie prawnej odbywa się przetwarzanie danych?

Twoje dane są przez nas przetwarzane zgodnie z zapisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) oraz federalną ustawą o ochronie danych (BDSG) 2018 w aktualnym brzmieniu: 

w celu wypełnienia obowiązków poprzedzających lub warunkujących wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO):
Twoje dane są przetwarzane w związku ze sprzedażą i dystrybucją naszych produktów i usług, w celach związanych z zaopatrzeniem i logistyką oraz w ramach zarządzania dostawcami i klientami oraz analizy tych grup. Te dane są przetwarzane głównie podczas inicjowania oraz wykonywania umów, których jesteś stroną.

w celu wypełnienia obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO):
Przetwarzanie Twoich danych jest konieczne do wypełnienia różnych obowiązków prawnych, wynikających np. z niemieckiego kodeksu handlowego lub niemieckiej ordynacji podatkowej, przepisów przeciwdziałających praniu brudnych pieniędzy lub regulacji dotyczących określonych produktów, takich jak rozporządzenia w sprawie substancji niebezpiecznych.

do realizacji celów wynikających z uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO):
W ramach wyważenia interesów przetwarzanie danych może wykraczać poza czynności związane z wypełnieniem umowy i dotyczyć realizacji celów wynikających z uzasadnionych interesów naszej firmy lub podmiotów trzecich. Przetwarzanie danych do realizacji celów wynikających z uzasadnionych interesów ma miejsce np. w następujących przypadkach:

 • konsultacja i wymiana danych z wywiadowniami gospodarczymi i organizacjami działającymi na rzecz ochrony interesów wierzycieli, jak również prowadzenie wspólnej dla całego koncernu bazy danych dotyczących zdolności kredytowej, celem oceny ryzyka nieściągalności wierzytelności w odniesieniu do wspólnych klientów; 
 • działania reklamowe lub marketingowe 
 • działania związane z zarządzaniem strategicznym oraz dalszym rozwojem usług i produktów;
 • prowadzenie bazy danych klientów w celu poprawy jakości obsługi klienta;
 • postępowanie prawne.

w ramach wyrażonej przez Ciebie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO):
Jeśli otrzymaliśmy od Ciebie zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych, przetwarzanie odbywa się wyłącznie w celach oraz zakresie wyszczególnionych w deklaracji zgody. Udzieloną zgodę, np. na otrzymywanie naszego newslettera, można w dowolnym momencie wycofać ze skutkiem na przyszłość. W tym celu należy zwrócić się do osoby kontaktowej wskazanej w punkcie 1.

4. Przetwarzanie danych do celów marketingowych

Używamy Twoich danych osobowych także do prowadzenia komunikacji w związku z zamówieniami, określonymi produktami lub akcjami marketingowymi oraz polecaniu Ci produktów i usług, które mogą być dla Ciebie interesujące. 
W każdej chwili możesz sprzeciwić się przetwarzaniu swoich danych do celów marketingowych – całkowicie lub przy użyciu konkretnych metod, co nie generuje innych kosztów niż koszty przekazania tej informacji naliczane wg taryfy podstawowej. W tym celu należy zwrócić się do osoby kontaktowej wskazanej w punkcie 1.
 

Polecenia produktowe przesyłane pocztą elektroniczną

Firma FarmFacts na podstawie § 7 ust. 3 niemieckiej ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (UWG) ma prawo do używania podanego przez Ciebie przy zamawianiu produktu lub usługi adresu e-mail do bezpośredniego reklamowania własnych, zbliżonych towarów lub usług. Tego typu polecenia produktowe będą Ci przesyłane niezależnie od tego, czy subskrybujesz nasz newsletter.
Jeśli nie będziesz już chcieć otrzymywać poleceń produktowych drogą mailową, możesz w dowolnym momencie sprzeciwić się używaniu Twojego adresu do tego celu, ponosząc wyłącznie ewentualne koszty przekazania tej informacji naliczane wg taryfy podstawowej. W tym celu należy zwrócić się do osoby kontaktowej wskazanej w punkcie 1.

Newsletter

Do rozsyłania newslettera wykorzystujemy tzw. model double opt-in, co oznacza, że będziemy przesyłać Ci newsletter na podany adres e-mail dopiero po tym, gdy jednoznacznie potwierdzisz, że chcesz aktywować tę usługę. Otrzymasz od nas e-mail z powiadomieniem i prośbą o kliknięcie na zawarty w nim link, czym potwierdzisz chęć subskrypcji naszego newslettera. 
Jeśli później nie będziesz już chcieć otrzymywać newsletterów, możesz w dowolnym momencie wycofać swoją zgodę, ponosząc wyłącznie ewentualne koszty przekazania tej informacji naliczane wg taryfy podstawowej. Wystarczającą formą będzie przesłanie w tej sprawie wiadomości do osoby kontaktowej wskazanej w punkcie 1. Oczywiście także w każdym newsletterze znajdziesz link pozwalający na anulowanie subskrypcji.

Profilowanie podczas pobytu na stronie internetowej

Na naszej stronie internetowej ma miejsce profilowanie w oparciu o Twoje kliknięcia. Poprzez profilowanie chcemy ulepszać Twoje odczucia związane z korzystaniem z naszej strony. 

Oprócz tego będę Ci proponowane artykuły specjalistyczne lub oferty, nawiązujące do Tego, jakie treści były przez Ciebie przeglądane na naszej stronie. Aby to umożliwić, korzystamy z plików ciasteczek. Jeśli sobie tego nie życzysz, możesz ustawić swoją przeglądarkę tak, aby otrzymywać powiadomienia o tym, że dana strona używa plików ciasteczek, i móc na to zezwalać tylko w pojedynczych przypadkach. Dezaktywacja plików ciasteczek może ograniczyć funkcjonalność naszej strony internetowej.
Profilowanie odbywa się także w ramach procesu zarządzania relacjami z naszymi klientami – wówczas pod uwagę brane są Twoje decyzje zakupowe i treści przekazane podczas rozmów konsultacyjnych.  

W żadnym z tych przypadków nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji w rozumieniu RODO.

5. Przetwarzanie informacji dotyczących zdolności kredytowej

Przekazywanie danych do wywiadowni gospodarczych

FarmFacts GmbH przekazuje dane osobowe pozyskane w ramach stosunku umownego i dotyczące zainicjowania umowy; zlecenia, przeprowadzenia i zakończenia tej relacji handlowej oraz informacje o zachowaniach nieuczciwych lub naruszających warunki umowy do następujących wywiadowni gospodarczych: SCHUFA Holding AG, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden, Coface Central Europe Holding AG, Stubenring 24, A-1010 Wiedeń, Creditreform, Machtlfinger Straße 13, 81302 Monachium. Podstawę prawną do przekazywania tego rodzaju danych stanowi artykuł 6 ustęp 1 litera b i artykuł 6 ustęp 1 litera f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). Przekazywanie danych na podstawie artykułu 6 ustęp 1 litera f RODO może mieć miejsce tylko wtedy, jeśli wynika ono z prawnie uzasadnionych interesów FarmFacts GmbH lub podmiotów trzecich, o ile wymagające ochrony danych osobowych interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane te dotyczą, nie są nadrzędne. Wymiana danych z powyższymi wywiadowniami gospodarczymi służy także zapobieganiu nadużyciom i weryfikacji tożsamości. Na podstawie przekazanych przez wywiadownię gospodarczą wyników zgodności i ew. informacji o przeprowadzonej w przeszłości przez wywiadownię lub innego partnera biznesowego kontroli uprawnień w oparciu o dokument tożsamości firma FarmFacts GmbH może ustalić, czy dana osoba jest zapisana w bazie danych wywiadowni gospodarczej pod adresem podanym przez klienta.

Wywiadownie gospodarcze przetwarzają dane i używają ich także do budowania profilu (scoringu), aby udzielać swoim kontrahentom z terenu Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Szwajcarii oraz ew. innych krajów (jeśli Komisja Europejska podjęła decyzję o stwierdzeniu odpowiedniego stopnia ochrony) informacji m.in. na temat oceny zdolności kredytowej osób fizycznych. Więcej informacji o działalności wywiadowni SCHUFA można uzyskać na stronie www.schufa.de/datenschutz. Informacje o ochronie danych osobowych w innych wymienionych wywiadowniach gospodarczych również można uzyskać na stronie internetowej każdej z nich.

Prowadzenie wspólnej dla całego koncernu bazy danych dotyczących zdolności kredytowej

Jeżeli w zgodny z prawem sposób uzyskaliśmy od wywiadowni gospodarczej dane dotyczące Twojej zdolności kredytowej, zapisujemy je w systemie, do którego oprócz firmy FarmFacts GmbH dostęp mają także spółki koncernu uczestniczące w zarządzaniu wierzytelnościami BayWa. Ma to na celu ułatwienie przetwarzania transakcji dla wspólnych klientów oraz identyfikację ryzyka niewywiązania się ze zobowiązań finansowych. Dostęp do bazy danych wiarygodności kredytowej możliwy jest wyłącznie w przypadku istnienia uzasadnionego interesu w danej spółce koncernu.

6. Przetwarzanie danych wprowadzonych w oprogramowaniu udostępnianym w chmurze lub instalowanym na komputerze

Rozwiązanie programistyczne NEXT Farming składa się z portalu, na którym można rezerwować poszczególne aplikacje, zarządzać nimi oraz z nich korzystać, a także z pojedynczych aplikacji. Zapisujemy jedynie te dane, które są niezbędne do korzystania z funkcji wybranej przez Ciebie aplikacji NEXT Farming lub usługi serwisowej/doradczej. Powyższe informacje nie są przez nas rejestrowane w sposób zautomatyzowany, lecz dopiero, gdy dobrowolnie wprowadzisz je do zapisania. Pozyskane w ten sposób dane osobowe są przez nas przechowywane w bazie danych, która jest niedostępna dla podmiotów trzecich i odpowiednio chroniona przed dostępem z zewnątrz. Dane te są zapisane wyłącznie w systemach komputerowych, które fizycznie są zlokalizowane na terenie Niemiec. Przekazywanie danych płatniczych odbywa się przez szyfrowane połączenie SSL. W przypadku produktów instalowanych na twardym dysku dane osobowe w formie danych podstawowych są zapisywane na zlokalizowanym w Niemczech serwerze w celu umożliwienia synchronizacji pomiędzy zainstalowanym produktem i aplikacją mobilną lub komputerem pokładowym oraz w celu kontroli danych licencyjnych. Te dane są przesyłane za pośrednictwem odpowiednich formatów interfejsu, aktywowanych przez polecenia wydawane przez danego użytkownika komputera, pomiędzy systemem komputera instalacji, serwerem i aplikacją.

7. Kto otrzymuje moje dane?

Jeśli w związku z realizacją zamówienia korzystamy z usług firm zewnętrznych, mimo to ponosimy odpowiedzialność za ochronę Twoich danych osobowych. Wszystkie podmioty przetwarzające są umownie zobowiązane do traktowania Twoich danych w sposób poufny i przetwarzania ich wyłącznie w ramach świadczonej usługi. Zakontraktowane przez nas podmioty przetwarzające otrzymają Twoje dane, jeśli będą potrzebować ich do wykonania swoich usług. Są to np. dostawcy usług IT, którzy zapewniają działanie i bezpieczeństwo naszego systemu informatycznego, jak również dostawcy reklam i adresów na potrzeby własnych kampanii reklamowych.
Twoje dane będą przetwarzane w bazie danych klientów FarmFacts GmbH. Baza danych klientów FarmFacts GmbH przyczynia się do poprawy jakości danych istniejących klientów (kasowanie dubletów, wskaźnik przeprowadzka/zgon, korekta adresu) oraz umożliwia wzbogacenie o dane ze źródeł publicznych. Dane te mogą być wykorzystywane w spersonalizowanych kampaniach marketingu bezpośredniego (np. newslettery), w celu ukierunkowanego marketingu internetowego i spersonalizowanego wyświetlania sklepu internetowego.
Celem takiego działania jest stałe dostarczanie klientom najbardziej aktualnych i istotnych informacji. Przetwarzanie informacji dotyczących zainteresowań klientów stanowi profilowanie w rozumieniu art. 4 RODO; zautomatyzowane podejmowanie decyzji nie ma miejsca. 

Jeżeli oferta jest składana/sprzedaż odbywa się za pośrednictwem portali producenta, podane przez Ciebie dane będą przetwarzane bezpośrednio na portalu producenta. 

Jeżeli za pośrednictwem modułu, aplikacji i usług NEXT Farming nastąpi sprzedaż modułów partnerów, dane zostaną przekazane tym partnerom wyłącznie po uprzednim aktywnym wyrażeniu na to zgody z Twojej strony. 

W przypadku zakupu produktu, który wymaga wymiany danych pomiędzy produktami FarmFacts GmbH a dostawcami zewnętrznymi lub umożliwia taką wymianę, wówczas dochodzi do niej jedynie w ramach ustawionych przez użytkownika i uruchomionych ręcznie poleceń synchronizacji.

Jeśli istnieje obowiązek prawny oraz w kontekście postępowania prawnego, urzędy i sądy, jak również zewnętrzni audytorzy mogą być odbiorcami Twoich danych.

Ponadto firmy ubezpieczeniowe, banki, wywiadownie gospodarcze i dostawcy usług również mogą być odbiorcami Twoich danych w celu zawierania i realizacji umów.

8. Jak długo moje dane będą przechowywane?

Przetwarzamy Twoje dane do momentu zakończenia współpracy handlowej, wygaśnięcia gwarancji/rękojmi, przedawnienia lup upływu ustawowych okresów przechowywania (np. zgodnie z niemieckim kodeksem handlowym lub niemieckim kodeksem podatkowym); ponadto do momentu zakończenia wszelkich sporów prawnych, w których dane te są wymagane jako dowód. 

9. Przetwarzanie danych kandydatów

Możesz bezpośrednio aplikować na stanowiska, których dotyczą oferty pracy opublikowane na portalu rekrutacyjnym BayWa, wpisując swoje dane w profilu kandydata utworzonym dla danego stanowiska. O statusie Twojej aplikacji zazwyczaj informujemy Cię mailowo. W przypadku zakończenia postępowania rekrutacyjnego odpowiedzią odmowną z naszej strony, dane kandydata są przechowywane u nas oraz w bazie koncernu BayWa przez okres sześciu miesięcy, aby możliwe było udzielenie odpowiedzi na ew. pytania w związku z Twoją aplikacją lub powodem jej odrzucenia. Po tym czasie dokumenty aplikacyjne są całkowicie usuwane, o czym nie informujemy osobno. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych na potrzeby postępowania rekrutacyjnego można uzyskać tutaj.

10. Komunikacja za pośrednictwem poczty elektronicznej

Pamiętaj, że przesyłanie niezaszyfrowanych wiadomości e-mail nie jest traktowane jako bezpieczne, ponieważ ich treść może trafić do osób niepowołanych i zostać poddana manipulacji. Dlatego radzimy, aby nie przesyłać nam żadnych wrażliwych danych pocztą elektroniczną. Jeśli aplikujesz o pracę, skorzystaj z portalu rekrutacyjnego koncernu BayWa, ponieważ tam możesz przesłać swoje dokumenty aplikacyjne w bezpieczny sposób. W przypadku konieczności wysłania poufnych danych pocztą elektroniczną należy skorzystać z opcji szyfrowania wiadomości. Instrukcję jak ro zrobić, znajdziesz pod adresem: https://www.nextfarming.com/content-encryption-with-7-zip

11. Używanie plików ciasteczek podczas korzystania ze strony internetowej

Ogólne informacje o plikach ciasteczek

Na naszych stronach internetowych używamy ciasteczek i innych technologii śledzenia (trackingu), np. pikseli. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które są generowane podczas otwierania stron internetowych, zapisywane na urządzeniu końcowym użytkownika (komputerze/tablecie/smartfonie) i wykorzystywane do rozpoznawania ponownej wizyty użytkownika na danej stronie. Korzystamy z ciasteczek niezbędnych ze względów technicznych, które umożliwiają funkcjonowanie naszej strony oraz dostarczanie Ci określonych treści. Jednym z niezbędnych plików ciasteczek jest tzw. „consent cookie”, w którym możemy zapisać fakt wyrażenia przez Ciebie zgody – o ile miało to miejsce w oknie powiadomienia o ciasteczkach. Plik consent cookie zapisuje Twoją zgodę na okres 12 miesięcy na Twoim urządzeniu końcowym, o ile wcześniej jej nie wycofasz.

Stosowanie ciasteczek ma także na celu zoptymalizowanie naszej strony, tak aby była ona przyjazna dla użytkowników. Używamy np. tzw. ciasteczek sesyjnych, które pozwalają nam rozpoznać, że nasza strona była już przez Ciebie odwiedzana w przeszłości lub że jesteś już zalogowany na swoim koncie klienta. Sesja wygasa po 30 minutach od opuszczenia strony internetowej. Poza tym, również w celu większej przyjazności strony dla użytkowników, stosujemy ciasteczka tymczasowe, które są zapisywane na Twoim urządzeniu końcowym jedynie na określony czas. Jeśli po raz kolejny odwiedzisz naszą stronę, aby skorzystać z oferowanych przez nas usług, automatycznie zostaną przywołane ostatnio wprowadzone informacje i ustawienia, aby nie trzeba było ponownie przechodzić przez ten proces.

Ciasteczek używamy też do anonimowych analiz statystycznych lub wyświetlania spersonalizowanych treści, takich jak reklamy. Więcej o tych opcjonalnych ciasteczek śledzących i analitycznych dowiesz się w części „Informacje na temat opcjonalnych plików ciasteczek”.

Podstawy prawne, możliwość wniesienia sprzeciwu i wycofania zgody

W przypadku ciasteczek niezbędnych ze względów technicznych oraz służących poprawie przyjazności strony przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie naszych prawnie uzasadnionych interesów, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Nasz prawnie uzasadniony interes polega na udostępnianiu strony internetowej do celów informacyjnych, komunikacyjnych i reklamowych, jak również internetowej sprzedaży naszych produktów. W każdej chwili możesz sprzeciwić się używaniu tego rodzaju ciasteczek, wprowadzając w swojej przeglądarce stosowne ustawienia, które uniemożliwią stosowanie ciasteczek przez naszą stronę. Pamiętaj, że w takim przypadku nasza strona internetowa nie będzie się prawidłowo wyświetlała.

W przypadku ciasteczek śledzących przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO. W tym celu stworzyliśmy menedżer ciasteczek, w którym możesz zarządzać swoimi preferencjami. Menedżer ciasteczek jest dostępny tutaj.

Informacje na temat opcjonalnych plików ciasteczek

Ciasteczka opcjonalne to pliki, które zapisują Twoje preferencje oraz są przez nas używane do celów marketingowych i statystycznych. Podstawę prawną przetwarzania takich opcjonalnych ciasteczek stanowi wyrażona przez Ciebie zgoda, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO, którą w każdej chwili możesz wycofać w naszym menedżerze ciasteczek.

Na podstawie otrzymanej od Ciebie w oknie powiadomienia o ciasteczkach zgody używamy następujących narzędzi marketingowych i statystycznych:

a.    Google Analytics
Nasza strona internetowa korzysta ponadto z Google Analytics – narzędzia do analizy statystyk serwisów WWW, udostępnianego przez firmę Google. Google Analytics używa tzw. ciasteczek (małych plików tekstowych), które są zapisywane na Twoim komputerze i pozwalają na analizowanie sposobu, w jaki przeglądasz stronę internetową.
Wygenerowane przez ciasteczka informacje na temat Twojego zachowania na tej stronie internetowej (łącznie z adresem IP) są przesyłane na serwer Google w USA i tam zapisywane. Google analizuje na ich podstawie sposób, w jaki korzystasz z naszej witryny, i tworzy dla jej administratora raport dotyczący aktywności w serwisie oraz świadczy inne usługi związane z korzystaniem ze strony internetowej i internetu. Google ewentualnie może także przesyłać te informacje podmiotom trzecim, jeśli jest to nakazane prawnie lub te dane są przetwarzane przez podmioty trzecie na zlecenie firmy Google. Firma Google nigdy nie łączy Twojego adresu IP z innymi posiadanymi przez nią danymi. Możesz zapobiec instalowaniu ciasteczek, wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce, miej jednak na uwadze, że w takim przypadku korzystanie z całego zakresu funkcji strony internetowej może okazać się niemożliwe. Korzystając z tej strony internetowej, wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Google danych dotyczących Twojej osoby w sposób i w celach określonych powyżej. 
Informujemy, że ta strona korzysta z Google Analytics wyłącznie przy zastosowaniu dodatku blokującego „_anonymizeIp()”. Twój adres IP nie jest zapisywany w całości. Wyklucza to możliwość identyfikacji użytkownika strony internetowej.
Instalując w swojej przeglądarce dodatek blokujący Google Analytics (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de), możesz sprzeciwić się używaniu tego narzędzia. W ten sposób informujesz Google Analytics, że Google Analytics nie powinno otrzymać żadnych informacji o Twoich odwiedzinach na stronie internetowej. Bez Twojej wyraźnej zgody nie będziemy używać narzędzi śledzenia do tego, aby w ukryty sposób gromadzić dane osobowe na Twój temat, przekazywać takie dane podmiotom trzecim i platformom marketingowym lub łączyć je z Twoimi danymi osobowymi (nazwiskiem, adresem itd.).

b.     Google Signals
Na naszej stronie internetowej korzystamy z usługi Google Signals, służącej do analizy informacji o użytkownikach sieci. Google Signals stanowi rozszerzenie Google Analytics.
Dzięki funkcji cross-device tracking usługa ta pozwala na rozpoznawanie Twoich wizyt na stronie internetowej, także jeśli następowały one z różnych urządzeń końcowych, pod warunkiem bycia w tym czasie zalogowanym na koncie Google. Google używa w tym przypadku danych użytkowników, którzy w ustawieniach swojego konta Google włączyli opcję reklam spersonalizowanych, do tworzenia następnie udostępnianych nam raportów. Zawierają one informacje o liczbie użytkowników zebrane dla wszystkich urządzeń końcowych oraz różne dane demograficzne użytkowników.
Z Google Signals korzystamy z włączoną funkcją anonimizacji adresu IP. Oznacza to, że adresy IP użytkowników na terenie państw członkowskich UE oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego są skracane. Skrócenie adresu uniemożliwia identyfikację użytkownika. Tym samym nie można ustalić tożsamości poszczególnych użytkowników. Uzyskujemy więc jedynie anonimowe analizy statystyczne. Nie prowadzimy również profilowania. Może się jednak zdarzyć, że dane osobowe zostaną zarejestrowane przez Google, na co jednak nie mamy wpływu. Więcej informacji możesz zaczerpnąć z polityki prywatności Google: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=de.
W dowolnym momencie możesz sprzeciwić się gromadzeniu danych przez Google Signals, wyłączając personalizację reklam na swoim koncie Google: https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=de.

c.    Google Ads
Używamy ciasteczek, aby w oparciu o odwiedzane podstrony naszej witryny tworzyć grupy użytkowników na potrzeby reklam wyświetlanych przez Google. W ten sposób poprawiamy skuteczność naszych reklam w wynikach wyszukiwania Google i lepiej trafiamy do użytkowników, którzy już raz wyrazili zainteresowanie danym produktem. Użytkownicy mogą znajdować się w wyodrębnionej przez nas grupie użytkowników maksymalnie przez 540 dni. Jeśli chcesz uniknąć zakwalifikowania do grupy użytkowników wyodrębnionej na potrzeby Google Ads, możesz korzystać z przeglądarki w trybie prywatnym lub wyczyścić historię przeglądarki. Użytkownicy w ramach grup Google Ads pozostają anonimowi i nie ma możliwości ustalenia ich danych osobowych.

d.    Google Remarketing
Na tej stronie internetowej korzystamy z udostępnianej przez Google funkcji remarketingu. Dzięki tej technologii użytkownikom, którzy już wcześniej odwiedzili naszą stronę internetową, wyświetlane są docelowe reklamy na stronach Google Partner Network. W tym celu Google zapisuje na komputerze użytkownika małe pliki tekstowe (tzw. ciasteczka), za pomocą których można analizować odwiedziny na stronie internetowej, a następnie wykorzystywać je do ukierunkowanych rekomendacji dotyczących produktów i reklamy opartej na zainteresowaniach. Masz możliwość dezaktywacji wykorzystywania ciasteczek do celów reklamowych. W tym celu otwórz menedżera reklam Google albo, alternatywnie, wyłącz możliwość używania ciasteczek dostawców zewnętrznych, wchodząc na stronę organizacji Network Advertising Initiative.

e.    DoubleClick
Korzystamy z DoubleClick, aby mierzyć efektywność naszych kampanii reklamowych, ograniczyć częstotliwość wyświetlania Ci określonych reklam, a także pokazywać wyłącznie te reklamy, które są związane z Twoimi zainteresowaniami. Zbierane i zapisywane są głównie informacje o tym, kiedy odwiedzono naszą stronę, o klikniętych przez użytkownika reklamach oraz o poprzedzającej to aktywności na innych stronach internetowych. Informacje te nie są przekazywane podmiotom trzecim, a jedynie wykorzystywane do zarządzania i sterowania kampaniami marketingowymi. Dodatkowo, na potrzeby własnych badań rynku, tworzymy profile użytkowników, które są oparte zwłaszcza na ich zainteresowaniach. Więcej informacji możesz uzyskać pod adresem https://www.google.com/policies/privacy/ads/ lub https://www.google.com/settings/u/0/ads/authenticated

Używanie wtyczek mediów społecznościowych

Na naszej stronie znajdują się wtyczki mediów społecznościowych, które ze względu na ochronę danych są wyłączone w ustawieniach podstawowych. Podczas Twoich odwiedzin na naszej stronie nie następuje więc przekazywanie danych do serwisów społecznościowych takich jak Facebook, Twitter czy Google +, a co za tym idzie – profilowanie przez podmioty trzecie.

Dezaktywowane wtyczki mediów społecznościowych można rozpoznać po tym, że są wyszarzone.

Klikając na daną wtyczkę, masz jednak możliwość jej aktywacji, a tym samym wyrażasz zgodę na komunikację z danym portalem społecznościowym. Jeśli klikniesz na jedną z wtyczek społecznościowych, określone dane, np. Twój adres IP, informacja o używanej przeglądarce i systemie operacyjnym, informacje o odwiedzonej stronie oraz data i godzina) będą przekazywane do danego portalu społecznościowego. W ramach tej komunikacji również dane z serwera operatora portalu społecznościowego będą wczytywane na naszej stronie internetowej. Operator danej wtyczki społecznościowej otrzymuje informacje o tym, jakie strony były przez Ciebie odwiedzane – niezależnie od tego, czy użytkownik akurat jest zalogowany na swoim koncie w danym portalu (np. na Facebooku) lub czy kliknął na wtyczkę.  Operator może przetwarzać te dane także poza terytorium Unii Europejskiej i ma możliwość tworzenia indywidualnych profili użytkowników. Nie mamy wpływu na sposób, zakres ani cel przetwarzania danych przez operatorów platform mediów społecznościowych.

Aktywna wtyczka społecznościowa jest wyświetlana w kolorze, co oznacza, że w danym momencie dane, jak opisano powyżej, są przekazywane do właściwego dla niej serwisu społecznościowego. Po ponownym kliknięciu na możesz korzystać z wtyczki społecznościowej.

Na stronie http://developers.facebook.com/plugins uzyskasz więcej informacji opublikowanych przez Facebook na temat wtyczek i danej usługi społecznościowej. Facebook sformułował tzw. zasady dotyczące danych, które są dostępne na stronie: http://www.facebook.com/about/privacy.

Na stronie https://twitter.com/logo uzyskasz więcej informacji opublikowanych przez Twitter na temat wtyczek i danej usługi społecznościowej. Polityka prywatności serwisu Twitter jest dostępna na stronie: https://twitter.com/privacy.

12. Czy dane osobowe są przekazywane do krajów trzecich?

Zasadniczo nie przekazujemy żadnych danych do krajów trzecich. Przekazanie odbywa się wyłącznie w indywidualnych przypadkach na podstawie decyzji Komisji Europejskiej o stwierdzeniu odpowiedniego stopnia ochrony, standardowych klauzul umownych, odpowiednich gwarancji lub Twojej wyraźnej zgody.

13. Jakie prawa przysługują mi w związku z ochroną danych osobowych?

W każdej chwili masz prawo do: uzyskania informacji, sprostowania, usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania swoich danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przeniesienia danych oraz wniesienia skargi na warunkach określonych w rozporządzeniu o ochronie danych. 

Prawo do uzyskania informacji: 

Możesz zażądać od nas informacji, czy i w jakim zakresie przetwarzamy Twoje dane.

Prawo do sprostowania: 

Jeśli przetwarzamy Twoje dane, które są niekompletne lub niepoprawne, wówczas w dowolnym momencie możesz zażądać ich sprostowania lub uzupełnienia.

Prawo do usunięcia danych: 

Możesz zażądać od nas usunięcia Twoich danych, jeśli przetwarzamy je niezgodnie z prawem lub przetwarzanie w nieproporcjonalnie dużym stopniu narusza Twoje prawnie uzasadnione interesy do ochrony danych. Pamiętaj, że mogą występować powody, które uniemożliwią natychmiastowe usunięcie – jednym z nich jest uregulowany prawnie obowiązek przechowywania danych.
Niezależnie od tego, czy miało miejsce wykonanie przysługującego Ci prawa do usunięcia danych, całkowicie i bezzwłocznie usuniemy Twoje dane, o ile na przeszkodzie nie stoi prawny lub ustawowy okres przechowywania.

Prawo do ograniczenia przetwarzania: 

Możesz zażądać od nas ograniczenia przetwarzania Twoich danych, jeśli

 • kwestionujesz prawidłowość tych danych – na okres pozwalający nam sprawdzić ich prawidłowość,
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, ale Ty sprzeciwiasz się usunięciu danych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,
 • nie potrzebujemy już tych danych do przewidzianych celów, ale Ty potrzebujesz ich do ustalenia lub obrony roszczeń albo
 • został przez Ciebie wniesiony sprzeciw wobec przetwarzania danych.
Prawo do przenoszenia danych: 

Masz prawo żądać od nas otrzymania danych dotyczących Twojej osoby w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, które dostarczyła administratorowi, oraz masz prawo przesłać te dane innemu administratorowi bez przeszkód z naszej strony, jeżeli:

 • przetwarzamy je na podstawie udzielonego przez Ciebie zezwolenia, które możesz cofnąć, lub celem realizacji zawartej między nami umowy oraz
 • przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

O ile jest to technicznie możliwe, możesz żądać od nas przesłania Twoich danych bezpośrednio innemu administratorowi.

Prawo do sprzeciwu: 

Jeśli przetwarzamy Twoje dane w prawnie uzasadnionym interesie, w dowolnym momencie możesz wnieść przeciw wobec tego rodzaju przetwarzania z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją; dotyczy to także opartego na tych przepisach profilowania. Nie będziemy już wówczas przetwarzać Twoich danych, chyba że będziemy mogli wykazać istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Twoich interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Wobec przetwarzania Twoich danych na potrzeby marketingu bezpośredniego możesz w dowolnym momencie wnieść sprzeciw bez podawania powodów.

Prawo do wniesienia skargi: 

Jeśli jesteś zdania, że podczas przetwarzania Twoich danych naruszamy obowiązujące na terenie RFN lub UE prawo o ochronie danych, prosimy o skontaktowanie się z nami, abyśmy mogli udzielić wyjaśnień na Twoje pytania. Oczywiście przysługuje Ci także prawo do zwrócenia się do organu nadzorczego, któremu podlega FarmFacts GmbH, czyli Bawarskiego Urzędu Krajowego ds. Nadzoru nad Ochroną Danych.

Jeśli chcesz skorzystać z któregoś z wymienionych praw w odniesieniu do naszej firmy, zwróć się do osoby kontaktowej wskazanej w punkcie 1. W razie wątpliwości możemy poprosić o podanie dodatkowych informacji w celu potwierdzenia Twojej tożsamości.

14. Czy mam obowiązek udostępnienia danych?

Przetwarzanie Twoich danych jest niezbędne do zawarcia lub realizacji zawartej z nami umowy. Jeśli nam ich nie udostępnisz, zazwyczaj będziemy musieli odmówić zawarcia lub realizacji umowy lub nie będziemy mogli dalej realizować umowy już zawartej, co będzie równoznaczne z koniecznością zakończenia jej trwania. Nie masz jednak obowiązku wyrażania zgody na przetwarzanie danych, które nie są istotne dla realizacji umowy bądź nie są wymagane prawnie.